State Budget Oversight: People's Stories

Paper publication date: 
Wednesday, October 10, 2018

This short book shares stories about local communities in their journey of building confidence, becoming more aware and involving in state budget monitoring. This book also tells us how local authorities have become more open and welcoming to people’s participation in order to achieve common goals in governance.
The volume has four parts including (i) The journey to confidence; (ii) Efforts for change; (iii) Government’s actions; and (iv) The way forward. We hope this book will bring in a new perspective on citizens’ participation in state budget management, helping the examples from Quang Tri and Hoa Binh to spread throughout the country.

Oxfam and BTAP

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

"Cuôn sách này được viết để chia sẻ những câu chuyện về hành trình mà người dân xây dựng sự tự tin, nâng cao nhận thức và đạt được những thành quả chung trong giám sát ngân sách nhà nước. Cuốn sách này cũng kể về quá trình cơ quan chính quyền thay đổi quan điểm và mở rộng các cơ hội cho sự tham gia của người dân nhằm đạt được mục tiêu chung trong công tác quản trị nhà nước. Nội dung cuốn sách này được cấu trúc thành 4 phần gồm: (i) Hành trình đến sự tự tin; (ii) Nỗ lực để thay đổi; (iii) Chính quyền cùng hành động; (iv) Con đường phía trước. Hy vọng, cuốn sách này mang lại cho độc giả một góc nhìn mới và giúp quảng bá các câu chuyện về sự tham gia của người dân trong giám sát ngân sách nhà nước tại tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị".

Tổ chức Oxfam và Liên minh BTAP