State Budget Appraising and Monitoring Guideline

Paper publication date: 
Thursday, September 6, 2018

State budget is an important tool for social and economic management in any country. According to experiences from many other countries, an effective state budget management system with key good governance principles of transparency, accountability and participation is crucial for combating poverty, ensuring good public service delivery, and promoting a climate conducive to growth.

In Vietnam, the National Assembly and local People’s Councils play an important role in the budgeting process. At the local level, People’s Councils have responsibility to appraise state budget proposals and approve state budget implementation reports submitted by People’s Committees. As representative of citizens, National Assembly and People’s Councils have a duty to ensure that the voice of the people is heard during the decision-making process.

In 2017 – 2018, Oxfam in Vietnam provided technical and financial supports for BTAP coalition and Quang Tri People’s Council to develop the State Budget Appraising and Monitoring Guideline. We hope that this guideline is useful for People’s Council members in reviewing and monitoring state budget management at the local levels.

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

​​​​​​​Ngân sách nhà nước là công cụ quan trọng trong điều hành kinh tế và xã hội ở bất cứ quốc gia nào. Theo kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới, một hệ thống quản lý ngân sách hiệu quả với các nguyên tắc cơ bản của quản trị tốt gồm minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia là yếu tố mấu chốt để giảm nghèo, đảm bảo chất lượng dịch vụ công và tạo môi trường tốt cho phát triển.

Ở Việt Nam, Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân các cấp có vai trò quan trọng trong quá trình ngân sách. Ở cấp địa phương, Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm ra quyết định đối với dự toán ngân sách nhà nước và phê duyệt báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước được trình bởi Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Với vai trò là đại diện của người dân, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân có nhiệm vụ đảm bảo tiếng nói của người dân được lắng nghe trong quá trình ra quyết định.

Năm 2017 – 2018, tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Liên minh Minh bạch Ngân sách BTAP và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị để xây dựng cuốn Tài liệu Hướng dẫn cho Đại biểu Hội đồng Nhân dân về Thẩm tra và Giám sát Ngân sách Nhà nước. Chúng tôi hy vọng cuốn tài liệu này sẽ hữu ích cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc xem xét và giám sát quản lý ngân sách nhà nước ở địa phương.