[Report] Social Mobility and Equality of Opportunity in Vietnam: Trends and Impact Factors

Paper publication date: 
Thursday, March 29, 2018

This study aims to analyze the trends and factors in social mobility in Vietnam over the past 10 years, with a focus on the role of education. Social mobility is defined as a change in the social status of an individual or household in the society. Social mobility can refer to a change in an adult compared to his or her parents (“inter-generational social mobility”) or a change over the years in a life cycle (“intra-generational social mobility”).

 

Nghiên cứu này nhằm phân tích xu hướng của dịch chuyển xã hội, vai trò của giáo dục và các yếu tố khác đối với dịch chuyển xã hội tại Việt Nam trong 10 năm qua. Dịch chuyển xã hội được hiểu là sự thay đổi vị trí/vị thế xã hội theo thời gian của một cá nhân hoặc hộ gia đình trong xã hội. Dịch chuyển xã hội có thể là sự thay đổi của một người đến tuổi trưởng thành so với cha mẹ của họ (“dịch chuyển xã hội liên thế hệ”); hoặc thay đổi qua các năm trong một vòng đời (“dịch chuyển xã hội trong thế hệ”).