[Report] Power, profits and the pandemic

From corporate extraction for the few to an economy that works for all

Paper author: 
Uwe Gneiting, Nicholas Lusiani, Irit Tamir
Paper publication date: 
Thursday, September 10, 2020

The worsening inequality crisis triggered by COVID-19 is fuelled by an economic model that has allowed some of the world’s largest corporations to funnel billions of dollars in profits to shareholders giving yet another windfall to the world’s top billionaires, a small group of mostly white men. At the same time, it has left low wage workers and women to pay the price of the pandemic without social or financial protection.

Since the onset of the pandemic, large corporations have put profits before workers’ safety, pushed costs down the supply chain and used their political influence to shape policy responses. COVID-19 should be the catalyst for radically reining in corporate power, restructuring business models with purpose and rewarding all those that work with profits, creating an economy for all.

 

========================

Cuộc khủng hoảng bất bình đẳng do COVID-19 gây ra càng trở nên trầm trọng hơn bởi một mô hình kinh tế cho phép những tập đoàn lớn nhất thế giới thu được hàng tỷ đô la lợi nhuận, mang lại khối tiền khổng lồ cho một nhóm nhỏ các tỷ phú hàng đầu thế giới. Đồng thời, cuộc khủng hoảng buộc những người lao động được trả lương thấp và phụ nữ phải gánh chịu hậu quả của đại dịch mà không nhận được bảo trợ xã hội hay tài chính.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, các tập đoàn lớn đã đặt lợi nhuận lên trước sự an toàn của người lao động, đẩy chi phí xuống chuỗi cung ứng và sử dụng ảnh hưởng chính trị của họ để định hình các phản ứng chính sách. COVID-19 nên là tác nhân để thúc đẩy việc kiểm soát quyền lực của doanh nghiệp, tái cấu trúc các mô hình kinh doanh có mục đích, và khen thưởng cho tất cả những doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận, tạo ra một nền kinh tế cho tất cả mọi người.