[Report] on Impacts of Climate Change and Disasters on Multidimensional Inequality in Vietnam

Paper publication date: 
Tuesday, August 16, 2022

Vietnam is highly vulnerable to climate change and disasters as it ranks sixth among countries and territories hit hardest by extreme weather events to Germanwatch. It has been noted that the impacts of climate change and extreme climate events are uneven across different populations and regions, meanwhile, research in this area is still at an early stage. This report, “Impacts of Climate Change and Disasters on Multidimensional Inequality in Viet Nam” is part of an ongoing effort to widen the evidence base on climate change-induced impacts.

The study findings help illustrate that climate change and natural disasters have aggravated multidimensional inequality through three channels including a rise in the exposure of the disadvantaged social groups to the adverse effects of climate change, an increase in the disadvantaged groups’ susceptibility to problems caused by climate change, and a decline in these groups’ relative ability to cope with and recover from damages and losses they suffer in five selected areas of research priorities.

From a policy perspective, discussions about the interlinkages between climate change and poverty and inequality have been rather limited. Therefore, there is a need for policy discussions on the integration of climate change adaptation and mitigation policies and poverty and inequality reduction programmes in the future.

-----

Việt Nam là một nước dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu (BĐKH) và thiên tai, điều này thể hiện qua vị trí thứ sáu của Việt Nam trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan theo xếp hạng của Germanwatch. Các tác động của BĐKH và các hiện tượng khí hậu cực đoan là không đồng đều giữa các nhóm dân cư và khu vực địa lý khác nhau, và các nghiên cứu về khía cạnh này vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai. Báo cáo “Tác động của Biến đổi khí hậu và Thiên tai đến Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam” là một phần trong các nỗ lực hiện nay nhằm cung cấp thêm bằng chứng về các tác động do BĐKH gây ra. 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy BĐKH và thiên tai đã làm trầm trọng thêm bất bình đẳng đa chiều thông qua ba con đường, bao gồm gia tăng mức độ tiếp xúc của các nhóm yếu thế trong xã hội với các tác động tiêu cực của BĐKH, gia tăng tính dễ tổn thương của các nhóm yếu thế với các vấn đề gây ra bởi BĐKH, và làm giảm khả năng ứng phó và phục hồi sau thiệt hại của các nhóm này trong năm lĩnh vực được chọn để nghiên cứu.

Từ góc độ chính sách, các thảo luận về mối liên hệ dài hạn giữa BĐKH với nghèo đói và bất bình đẳng nhìn chung vẫn còn khá hạn chế. Vì vậy, cần thúc đẩy các thảo luận chính sách về tính liên kết giữa các chính sách thích ứng và giảm nhẹ BĐKH với các chương trình giảm nghèo và giảm bất bình đẳng trong thời gian tới.