[Report] From Catastrophe to Catalyst

Can the World Bank make COVID-19 a turning point for building universal and fair public healthcare systems?

Paper author: 
Emma Seery, Anna Marriott, Katie Malouf Bous, Rebecca Shadwick
Paper publication date: 
Friday, December 4, 2020

COVID-19 has exposed the widespread failure to invest in strong and universal public health systems, putting millions of lives at risk and dramatically widening health inequalities. Oxfam analysed the World Bank’s emergency health funding to 71 countries in response to the pandemic. While its response has been rapid and significant, Oxfam finds that the World Bank has missed vital opportunities to strengthen public health systems so they can tackle COVID-19 and deliver health for all in the future. 

The research outlined in this briefing finds that 89% of World Bank projects do not plan to support any action to remove financial barriers, including user fees, that exclude millions from life-saving care; and two-thirds lack any plans to increase the number of healthcare workers. An urgent course correction is needed to help countries effectively fight the pandemic and build fairer, more resilient universal healthcare systems.

 

COVID-19 đã cho thấy việc các nước không đầu tư thích đáng cho hệ thống y tế công toàn dân đã khiến hàng triệu người phải sống trong rủi ro và khiến bất bình đẳng trong y tế và chăm sóc sức khỏe tăng đáng kể. Oxfam phân tích khoản viện trợ y tế khẩn cấp của Ngân hàng Thế giới cho 71 quốc gia để ứng phó với đại dịch. Đây là phản ứng nhanh chóng và đáng kể, song Oxfam nhận thấy rằng Ngân hàng Thế giới đã bỏ lỡ những cơ hội quan trọng để củng cố hệ thống y tế công cộng, nhằm giải quyết COVID-19 và đảm bảo sức khoẻ cho tất cả mọi người trong tương lai.

Nghiên cứu được đưa ra trong báo cáo này cho thấy 89% dự án của Ngân hàng Thế giới không có kế hoạch hỗ trợ các hoạt động nhằm loại bỏ các rào cản tài chính đang khiến hàng triệu người không thể tiếp cận các dịch vụ y tế; và 2/3 số dự án không có kế hoạch tăng số lượng nhân viên y tế. Cần có sự điều chỉnh khẩn cấp để giúp các quốc gia chống lại đại dịch một cách hiệu quả và xây dựng các hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân công bằng hơn, bền vững hơn.