Reforming Agricultural Extension and Production Policies: Towards Poverty Reduction in Ethnic Minority Communities

Paper publication date: 
Tuesday, January 31, 2017

As a contribution to the overall discussion on sustainable poverty reduction, Oxfam has conducted a policy analysis initiative on “agricultural production and extension policies in ethnic communities”, as part of its “Pro-Poor Policy Monitoring and Analysis” project during the period from 2014 to 2016,5 funded by Irish Aid and SDC. This is the third in a series of three evaluation reports repeated annually in 15 rural communities in seven provinces throughout the country, namely Lao Cai, Hoa Binh, Nghe An, Quang Tri, Dak Nong, Ninh Thuan and Tra Vinh.

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

Để góp phần cung cấp thông tin thảo luận chính sách hướng đến giảm nghèo bền vững, tổ chức Oxfam đã triển khai chuyên đề phân tích chính sách về “Hỗ trợ phát triển sản xuất và khuyến nông” trong khuôn khổ dự án “Theo dõi và phân tích chính sách giảm nghèo” giai đoạn 2014-20165 do Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid) và Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ. Đây là báo cáo năm thứ 3 trong chuỗi 3 báo cáo đánh giá lặp lại hàng năm tại 15 cộng đồng dân cư nông thôn thuộc 7 tỉnh trong cả nước gồm Lào Cai, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đăk Nông, Ninh Thuận và Trà Vinh.