REDEFINING INCLUSIVE GROWTH IN ASIA

How APEC can achieve an economy that leaves no one behind

Paper publication date: 
Wednesday, November 1, 2017

The last few decades have seen impressive growth and poverty reduction across Asia, but inequality is on the rise and the benefits of growth are increasingly going to those at the top. This paper sets out how APEC leaders can use the opportunity of the summit to move in a new direction – one in which the economy works for everyone, not just the few.

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

Trong nhiều thập kỷ qua, khu vực Châu Á đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng và giảm nghèo ấn tượng, nhưng bất bình đẳng đang gia tăng và lợi ích tăng trưởng ngày càng tích tụ vào nhóm giàu nhất. Báo cáo này phân tích phương cách để các nhà lãnh đạo APEC có thể tận dụng cơ hội của hội nghị này, hoạch định một hướng đi mới – hướng tới một nền kinh tế không phải chỉ cho một số ít mà cho tất cả mọi người.