[Policy Brief for Vietnam] Commitment to Reducing Inequality Index 2020

Paper publication date: 
Thursday, October 8, 2020

Báo cáo Chỉ số Cam kết Giảm bất bình đẳng (CRII) năm 2020 đo lường đa chiều việc thực thi các chính sách nhằm giảm bất bình đẳng của 158 quốc gia trong các lĩnh vực bao gồm: dịch vụ công, thuế lũy tiến và các quyền lao động. Báo cáo CRII năm nay được thực hiện bởi Oxfam và tổ chức Phát triển Tài chính Quốc tế (DFI), tiếp theo các báo cáo CRI đã được thực hiện vào các năm 2017 và 2018.

Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật về Chỉ số Cam kết Giảm bất bình đẳng, đứng thứ 2 trong ASEAN, và xếp hạng 77 trên tổng số 158 quốc gia.

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích giảm nghèo ấn tượng. Tuy nhiên, xu hướng bất bình đẳng gia tăng đang và sẽ đe dọa quá trình phát triển trong nhiều thập kỷ tới đây. Bất bình đẳng về kinh tế song hành với bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội, tương quan với sự sụt giảm trong dịch chuyển xã hội và việc làm giữa các thế hệ.

Việt Nam cần cân nhắc việc thực thi các giải pháp để tăng thuế luỹ tiến; tăng chi tiêu cho các dịch vụ công; tăng lương cơ bản lên mức lương đủ sống và mở rộng các chính sách an sinh xã hội cho tất cả nhóm lao động; thu hẹp khoảng cách lương giữa các giới; tạo môi trường thể chế với các chính sách công công bằng hơn, tăng cường sự tham gia và phản hồi của người dân và xã hội dân sự; đồng thời kiểm soát bất bình đẳng như là một phần trong quá trình giảm nghèo.

 
==============

The Commitment to Reducing Inequality (CRI) Index 2020 is a multidimensional index which ranks 158 countries on their policy performance to reduce inequality through public services, progressive taxation and labour rights. This third edition of the index builds on the previous two in 2017 and 2018 by Oxfam and the Development Finance International (DFI).

Overall, Vietnam does well on the Commitment to Reducing Inequality Index (CRII) within ASEAN, coming second within ASEAN, and ranks 77 out of 158 countries this year globally.

Vietnam has a strong record of poverty reduction, but today, increasing inequality is threatening decades of progress. Economic inequality is reinforced by inequality of voice and opportunity, which are correlated to a decline in inter-generational social and employment mobility.

More needs to happen to make national taxation more progressive; increase allocations to public services; raise the minimum wage to a living wage level and expand coverage of social protection policies to all workers; close the gender wage gap; create an enabling institutional environment for fairer public policy, with citizens and civil society empowered to claim their rights; and monitor inequality as part of poverty reduction.