[Policy Brief] Towards Sustainable ASEAN Development

Improved Business Environment is the Key to Foreign Direct Investment, not Tax and Land Incentive Competition

Paper publication date: 
Wednesday, November 11, 2020

It is high time for all ASEAN Member States to collaborate with one another to improve business environment and agree upon common minimum standards for corporate tax and non-tax incentives in the region. This will prevent harmful practices that drain essential public revenue and create unnecessary tax competition among members, and achieve a common goal of building a sustainable and resilient region.

 

Đã đến lúc các nước thành viên ASEAN cần cùng hợp tác và đồng thuận trong cải thiện môi trường kinh doanh cũng như đặt ra những tiêu chuẩn tối thiểu chung đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và ưu đãi phi thuế trong khu vực. Điều này sẽ giúp ngăn chặn các thực hành có hại đang ảnh hưởng tiêu cực tới các nguồn thu thiết yếu của ngân sách và tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết giữa các nước thành viên, từ đó hướng tới mục tiêu chung xây dựng một ASEAN bền vững và tự cường.