Oxfam in Vietnam | Country Strategy 2020 - 2025

Human Economy | Women's Agency | Citizens' Voice

Paper author: 
Oxfam in Vietnam
Paper publication date: 
Thursday, December 2, 2021

We are committed to building a people-centred development model that is feminist and values what truly matters to society. We aim to enable the voices and agency of citizens to strengthen accountable governance. And we work for inclusive, participatory decision-making in efforts to tackle climate change, end inequality, and bring long-term sustainable change. These broad aims are realised through three specific goals:

Goal 1: Gender equality and women’s agency

We aim to embrace diversity and influence policy to ensure women’s full participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life. We work for inclusive growth and equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources. By challenging and changing social norms, we fight to end gender-based violence.

Goal 2: Social accountability and empowered citizens

We support decision-making processes that are fair, transparent, and enable citizens to participate effectively. Supporting a vibrant and dynamic civil society is a key element of our governance work. We connect civil society actors and the private sector to create new networks and shared civic space. We also work with the business community to ensure fair and inclusive financing for development activities, and towards improved corporate governance.

Goal 3: Secured livelihoods and resilient communities

Our aim is to protect and secure the livelihoods of smallholder farmers and vulnerable people. We achieve this by working with small-scale producers and the private sector to improve access to resources, such as land, water and finance. To ensure vulnerable groups are able to benefit from economic development, we engage with our government partners to ensure development policies are inclusive and sustainable. 

We also work to enhance the resilience of vulnerable communities in high-risk areas. This means they are better able to adapt to disasters and mitigate the effects of climate change, and are less impacted by extreme weather events. When natural disasters occur, resilient communities and are able to recover more quickly.

Chiến lược Quốc gia của Oxfam tại Việt Nam, giai đoạn 2020 - 2025

Chúng tôi cam kết xây dựng một mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm, đảm bảo nguyên tắc bình quyền và tôn vinh những điều thực sự quan trọng đối với xã hội. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để người dân phát huy nội lực và tiếng nói của họ nhằm tăng cường quản trị có trách nhiệm. Chúng tôi đảm bảo nguyên tắc có sự tham gia trong những quyết định giải quyết các vấn biến đổi khí hậu, chấm dứt bất bình đẳng, và tạo ra thay đổi bền vững. Những mục tiêu lớn này được thực hiện thông qua 03 mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Bình đẳng giới và nội lực của phụ nữ

Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng và tác động đến chính sách nhằm tăng cường sự tham gia và tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo ở tất cả các cấp trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Chúng tôi hướng tới tăng trưởng bao trùm và quyền tiếp cận bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế, cũng như quyền sở hữu và sử dụng đất đai và các dạng tài sản khác, các dịch vụ tài chính, thừa kế và tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi đấu tranh nhằm thay đổi các chuẩn mực xã hội, từ đó chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới.

Mục tiêu 2: Trách nhiệm giải trình xã hội và người dân được trao quyền

Chúng tôi ủng hộ các quá trình ra quyết định công bằng, minh bạch và có sự tham gia hiệu quả của người dân. Góp phần xây dựng các tổ chức xã hội năng động, hiệu quả chính là một yếu tố then chốt trong các hoạt động thuộc mảng quản trị của chúng tôi. Chúng tôi kết nối các thành viên xã hội dân sự và khu vực tư nhân để tạo ra các mạng lưới mới và không gian dân sự chung. Chúng tôi cũng làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để đảm bảo tài chính công bằng và bình đẳng cho các hoạt động phát triển, đồng thời hướng tới cải thiện quản trị doanh nghiệp bền vững.

Mục tiêu 3: Sinh kế bền vững và năng lực thích ứng của cộng đồng

Mục đích của chúng tôi là góp phần bảo vệ và đảm bảo sinh kế của các hộ nông dân sản xuất nhỏ và những người dễ bị tổn thương bằng cách làm việc với các nhà sản xuất quy mô nhỏ và khu vực tư nhân để cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực, như đất, nước và tài chính. Để các nhóm dễ bị tổn thương có thể hưởng lợi từ quá trình phát triển kinh tế, chúng tôi hợp tác với các cơ quan Chính phủ nhằm đảm bảo các chính sách phát triển mang tính bao trùm và bền vững.

Chúng tôi cũng nỗ lực góp phần tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng dễ bị tổn thương ở những khu vực có nguy cơ cao. Điều này giúp họ có khả năng thích ứng tốt hơn với thiên tai, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. Khi thiên tai xảy ra, cộng đồng có khả năng chống chịu và phục hồi nhanh hơn.