Oxfam in Vietnam Country Strategy 2015-2019

Vietnam Vision 2020

Vietnamese children cross a bridge in rural Vietnam. Credit: Oxfam in Vietnam
Paper author: 
Oxfam in Vietnam
Paper publication date: 
Monday, December 15, 2014

Oxfam’s vision is of a Vietnam where all forms of poverty, injustice and inequality are tackled by enabling women, marginalized and discriminated groups to voice their own agenda and exercise their rights. Where distribution of the benefits and costs, opportunities and risks, of growth are equitably shared and where vulnerable groups are no longer excluded.

During 2015-17 transition period to One Oxfam globally, Vietnam leadership will specifically invest in developing the people’s talents and commitment to 2020, develop an income strategy with an ambition commensurate with Oxfam investment in strengthening responsive governance, we will be better known as a gender leader, we will be facilitating movement building; constructively and yet compellingly engage with and influence government and corporations to promote an inclusive and equitable development.

__________________________________________________

Chiếc lược quốc gia của Oxfam tại Việt Nam (2015 - 2019)

Oxfam hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo, bất công và bất bình đẳng bằng việc thúc đẩy, tăng quyền năng cho phụ nữ, các nhóm yếu thế trong việc có tiếng nói riêng, đưa ra quyết định và hưởng quyền lợi của mình. Chúng tôi mong muốn lợi ích và chi phí, cơ hội và rủi ro cùng tăng trưởng sẽ được chia sẻ công bằng cho mọi người, và những nhóm yếu thế sẽ không còn bị bỏ lại phía sau. 

Trong quãng thời gian chuyển dịch thành Một Oxfam toàn cầu từ 2015 tới 2017, lãnh đạo Việt Nam sẽ tập trung đầu tư vào phát triển nhân lực và cam kết đến năm 2020 sẽ xây dựng một chiến lược với tham vọng tương xứng với sự trong việc tăng cường quản trị đáp ứng. Khi đó, chúng tôi sẽ được biết tới như một tổ chức đi đầu về vấn đề giới; chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển các phong trào của đất nước; tích cực tham gia xây dựng cùng với Chính phủ và các tập đoàn nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện và công bằng.