Mobilising Progressive Domestic Resources For Quality Public Services in Vietnam

Paper publication date: 
Wednesday, March 25, 2020

The global inequality crisis is reaching new extremes. Fighting inequality has been included in the Sustainable Development Goals (SDGs) because of global agreement that inequality undermines sustainable development. This inequality crisis undermines Oxfam’s fight against poverty and our work to enable people to have a greater say in development policy and practice. However, extreme economic inequality is not inevitable – it is the result of policy and investment decisions and a political and economic ideology that serves the few at the expense of the many.

Oxfam sees fiscal justice as central to the fight against extreme economic inequality. Evidence shows that government policies on taxation and public spending can be among the best tools we have for tackling inequality if they are used to create an economic system that redistributes resources and power towards those who are most excluded and marginalised.

To address this, Oxfam and partners implemented the Mobilising Progressive Domestic Resources for Quality Public Services project (or the DRM project) in Vietnam from December 2014 to June 2018, co-funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and the European Commission. The project is part of Oxfam’s broader, long-term strategy to fight inequality together with partners and allies by increasing people’s voices and promoting progressive taxation and spending for essential services through the Fiscal Accountability for Inequality Reduction – Even It Up (FAIR–EIU) programme. This puts national change at the heart of its approach as this provides the best opportunities for inclusive decision making and the empowerment of people and civil society for lasting change.

________________________________________________________________________

Cuộc khủng hoảng bất bình đẳng toàn cầu đang chạm tới những thái cực mới. Đấu tranh chống lại bất bình đẳng đã được đưa vào các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) với sự đồng thuận toàn cầu rằng bất bình đẳng làm suy yếu sự phát triển bền vững. Cuộc khủng hoảng bất bình đẳng cản trở cuộc chiến chống đói nghèo cũng như những nỗ lực của Oxfam giúp người dân có tiếng nói lớn hơn trong việc xây dựng và triển khai các chính sách phát triển. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng cực đoan về kinh tế là không thể tránh khỏi - đó là hệ quả của những chính sách, quyết định đầu tư cũng như hệ tư tưởng kinh tế và chính trị phục vụ lợi ích của số ít và hi sinh lợi ích của số đông.

Oxfam xem công bằng tài chính là trung tâm của cuộc chiến chống bất bình đẳng cực đoan về kinh tế. Các bằng chứng cho thấy các chính sách của chính phủ về thuế và chi tiêu công có thể là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề bất bình đẳng nếu các chính sách được dùng để tạo ra hệ thống kinh tế nhằm phân bổ lại tài nguyên và nguồn lực cho những nhóm bị lề hóa và thiệt thòi nhất.

Để giải quyết vấn đề này, Oxfam và các đối tác đã triển khai dự án Huy động nguồn lực công bằng trong nước để nâng cao chất lượng dịch vụ công (gọi tắt là dự án DRM) ở Việt Nam từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2018 do Bộ Ngoại giao Phần Lan tài trợ, với sự đóng góp tài trợ của Liên minh châu Âu. Dự án này là một phần trong chiến lược bao quát và dài hạn của Oxfam nhằm cùng các đối tác và liên minh đấu tranh chống lại bất bình đẳng bằng cách tăng cường tiếng nói của người dân, thúc đẩy áp dụng cách đánh thuế công bằng và tăng chi tiêu cho các dịch vụ thiết yếu thông qua chương trình Trách nhiệm thuế để giảm bất bình đẳng - Thu hẹp khoảng cách (FAIR-EIU). Chương trình đặt thay đổi ở cấp quốc gia làm trọng tâm vì cách tiếp cận này mang lại cơ hội tốt nhất để ra những quyết định có tính bao trùm, đồng thời trao quyền để người dân và xã hội dân sự tạo ra những thay đổi lâu dài.