Labour Rights in Vietnam: Unilever’s progress and systemic challenges

A woman cycles to work in Hanoi. Credit: Dewald Brand, Miran for Oxfam
Paper author: 
Rachel Wilshaw, Chi Do Quynh, Penny Fowler, Thuy Pham Thu
Paper publication date: 
Monday, July 4, 2016

In 2011, Oxfam published a study into the gap between Unilever’s high-level policies on labour rights and the reality on the ground for workers in Vietnam. Oxfam has reviewed the progress made since 2011 and found that the company’s overall commitment to respecting human and labour rights has been strengthened as a result of effective leadership across the business.

In this report, Oxfam identifies three key issues that need to be tackled for Unilever to move to the next level of social impact and responsible sourcing and for the good intentions of their policies to translate into real impact for the lives of workers throughout their supply chain.

  • Unilever’s suppliers in Vietnam have not yet bought into the business case for changes in labour rights and improved standards.
  • Further work is needed to improve incomes and gender diversity.
  • The systemic issues covered in this report affect entire sectors. Unilever understands this and has committed to tackle the root causes of negative human rights impacts and to report its progress publicly.

__________________________________________________

Năm 2011, Oxfam đã tiến hành nghiên cứu đánh giá các vấn đề lao động của công ty đa quốc gia Unilever và chỉ ra khác biệt giữa các chính sách toàn cầu của công ty về các quyền lao động và việc thực thi trên thực tế đối với người công nhân trong nghiên cứu điểm tại Việt Nam. Đánh giá này chỉ ra rằng cam kết chung của công ty về tôn trọng các quyền lao động và quyền con người đã được tăng cường nhờ có sự lãnh đạo hiệu quả trong toàn bộ hoạt động kinh doanh. 

Oxfam đã xác định ba vấn đề chính cần phải được giải quyết đối với Unilever để công ty có thể tiến thêm một cấp độ về ảnh hưởng xã hội và cung ứng có trách nhiệm, cũng như để cho các ý tưởng tốt đẹp trong các chính sách của họ được chuyển thành các tác động thực tế đối với cuộc sống của người công nhân trong toàn bộ chuỗi cung ứng của Unilever.

  • Những mâu thuẫn chưa được giải quyết giữa các yêu cầu kinh doanh và yêu cầu lao động của các nhà cung ứng

  • Bồi hoàn công bằng và tăng quyền năng cho phụ nữ

  • Đã đến lúc nhìn vào chính toàn bộ hệ thống, chứ không phải là các nhà cung ứng