Increasing Inequality: What do people think?

A Vietnamese woman cleans her home in Hanoi. Credit: Oxfam Vietnam
Paper author: 
Oxfam in Vietnam
Paper publication date: 
Friday, November 1, 2013

In recent years Vietnam has seen unprecedented economic growth coupled with an overall reduction in poverty. This has led to an increased standard of living for most Vietnamese citizens and also new set of problems, especially in inequalities.

In order to understand people’s awareness about inequality and the related policy solutions in Viet Nam, Oxfam conducted a study on “inequality awareness” in 2013 . The study focused on how aware various groups of people are about the reciprocal relationships between increasing inequality and social mobility, social/institutional trusts and resource allocation. These are major issues for sustainable and harmonized development that have not been fully recorded in previous studies. 

____________________ __________ __________ __________

Việt Nam đã đạt được những thành tựu giảm nghèo ấn tượng cùng với sự phát triển kinh tế trong thời gian qua. Đời sống của người dân được cải thiện về nhiều mặt. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế lại đi liền với sự gia tăng các dạng bất bình đẳng. Nhằm tìm hiểu nhận thức của người dân và các giải pháp chính sách liên quan đến sự gia tăng bất bình đẳng tại Việt Nam, tổ chức Oxfam đã thực hiện một nghiên cứu “nhận thức về bất bình đẳng” trong năm 4 2013 . Nghiên cứu này chú trọng tìm hiểu nhận thức của các nhóm dân cư về mối quan hệ tương hỗ giữa bất bình đẳng gia tăng với dịch chuyển xã hội, niềm tin xã hội/niềm tin thể chế và phân bổ nguồn lực - đây là những vấn đề cơ bản của phát triển hài hòa và bền vững mà các nghiên cứu trước chưa đề cập đến hoặc đề cập chưa đầy đủ.