[Handbook] The M-Score Initiative - A Citizen Feedback Mechanism: The Model and Lessons Learned

An overview of the theory and practice in the application of M-Score in improving the quality of public services.

Paper publication date: 
Monday, March 29, 2021

The Citizen Feedback Mechanism initiative - M-Score is a tool for collecting citizens’ feedback on the quality of public services provided by state agencies. The M-Score project was jointly established by the Quang Tri Provincal People’s Committee (PPC), Quang Binh PPC, Oxfam in Vietnam, Centre for Analysis and Forecasting (CAF) - Vietnam Academy of Social Sciences (VASS), Indiana University in the United States, Vietnam Initiatives (VNI), and Real-time Analytics Company (RTA).

Based on the project’s achievements, Oxfam and partners have jointly developed the handbook: The M-Score Initiative - A Citizen Feedback Mechanism: The Model and Lessons Learned. This document aims to provide an overview of the theory and practice in the application of M-Score in improving the quality of public services.

 

Sáng kiến Dân chấm điểm M-score là một công cụ khảo sát ý kiến đánh giá của người dân về chất lượng dịch vụ công của các cơ quan nhà nước. Dự án được hình thành từ sự hợp tác giữa các đơn vị là Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm Phân tích và Dự báo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (CAF), Trường Đại học Indiana tại Hoa Kỳ, Tổ chức Sáng kiến Việt Nam (VNI), và Công ty TNHH Phân Tích Thời Gian Thực (RTA).

Dựa trên những thành quả đạt được, Tổ chức Oxfam phối hợp với các đối tác xây dựng cuốn tài liệu: Sáng kiến dân chấm điểm M-Score - Mô hình và Bài học kinh nghiệm. Cuốn tài liệu nhằm chia sẻ lý thuyết và thực tiễn trong ứng dụng sáng kiến Dân chấm điểm đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công. Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các cơ quan, đơn vị muốn ứng dụng sáng kiến M-Score vào lĩnh vực của mình sau này.