Guideline on the implementation process of the support package for the people who are most affected by the COVID-19 pandemic

Paper publication date: 
Thursday, May 21, 2020

The Network of Action for Migrant Workers (Mnet) and Oxfam in Vietnam have coordinated with and support experts to develop the Guideline on the implementation process of the support package for the people who are most affected by the COVID-19 pandemic, following the Government's Resolution No. 42 / NQ-CP and the Prime Minister's Decision No. 15 / QD-TTg. This material is an useful reference source for local authorities during the process of implementing the support package. 

------------------------------------

Mạng Hành động vì lao động di cư (Mnet) và Tổ chức Oxfam đã hỗ trợ, phối hợp với các chuyên gia biên soạn Cẩm nang hướng dẫn quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ cho người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.