GROW: Farmer's Rights, Voices, and Choices

Understanding farmer's cooperation and linkages in agricultural production to promote rights, voices, and choices

Farmers harvest their crops in central Vietnam. Credit: Oxfam Vietnam
Paper author: 
Oxfam in Vietnam, RDC
Paper publication date: 
Monday, August 3, 2015

Almost 30 years since the Doi Moi reforms were introduced, rural agriculture in Vietnam has progressed substantially, helping the country to transform from food shortages to food security and the exportation of agricultural products. One of the key factors contributing to this is the acceptance and encouragement of fostering a household economy and cooperative economies in rural communities in Vietnam. 

This report was prepared during the Government’s review of policies to promote cooperatives, economic cooperation, and vertical integration in the value chain of agricultural products. Based on the information gathered during our research, we propose that policy makers, implementing agencies, and authorities at all levels review and adopt the recommendations of this report. This will help to create positive and innovative changes for the development of cooperation and linkages and farmer’s organizations, as well as provide a sustainable contribution to the work of restructuring and renewing the agriculture sector of Vietnam.

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

Sau gần 30 năm tiến hành Đổi mới, nông nghiệp nông thôn Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, giúp cho đất nước chuyển từ thiếu ăn sang đủ ăn và xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào các thành công trên là sự thừa nhận và khuyến khích thúc đẩy kinh tế hộ gia đình và kinh tế hợp tác giữa các hộ nông dân (ND) tại các cộng đồng nông thôn Việt Nam. 

Báo cáo này ra đời đúng thời điểm Chính phủ đang xem xét lại các chính sách thúc đẩy hợp tác xã và kinh tế hợp tác cũng như liên kết trong chuỗi giá trị nông sản. Với những thông tin thu được từ quá trình nghiên cứu nghiêm túc và dày công, chúng tôi đề xuất cơ quan hoạch định và thực thi chính sách, chính quyền các cấp xem xét và tiếp thu các khuyến nghị của nghiên cứu này. Điều này sẽ giúp tạo ra những chuyển biến tích cực và đột phá cho phát triển HTLK và TCND cũng như đóng góp một cách bền vững cho công cuộc tái cơ cấu và đổi mới nền nông nghiệp Việt Nam.