Financing for Development in Vietnam

Paper publication date: 
Friday, October 25, 2019

Financing for Development in Vietnam

On July 1, 2017, Vietnam officially graduated from the International Development Association (IDA). In one sense, IDA graduation is good news for a country, because it signals that significant economic growth has occurred. However, the loss of access to concessional financing can also cause considerable challenges and risks for a country. Oxfam is concerned about what this changing financial landscape might mean for Vietnam’s fight against poverty, inequality, and gender inequality. This discussion paper explores these challenges by assessing the relationship between official development assistance and the resources needed to support public services, civil society organizations, and avoiding debt. The paper offers recommendations to the World Bank, bilateral donors, the global community, and the Vietnamese government.

____________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

Tài chính cho phát triển tại Việt Nam

Ngày 1 tháng 7 năm 2017, Bolivia, Sri Lanka và Việt Nam chính thức tốt nghiệp quy chế vay vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). Điều này có nghĩa rằng, dựa trên quy chế hiện hành của Ngân hàng Thế giới, các nước này không còn được tiếp cận các nguồn tài chính ưu đãi (các khoản vay và trợ cấp) từ IDA. Các nước này cũng có thể sớm bị giảm tiếp cận tài chính ưu đãi từ các nhà tài trợ khác. Một mặt, tốt nghiệp IDA là tin tốt đối với một quốc gia vì điều này chỉ báo mức tăng trưởng kinh tế đáng kể đã diễn ra. Mặc khác, mất khả năng tiếp cận tài chính ưu đãi cũng có thể tạo ra thách thức và rủi ro lớn cho quốc gia đó, khi mức thu nhập trung bình thường vẫn đi kèm với bất ổn xã hội, hạn chế trong quản trị và bất bình đẳng trong phân phối lợi ích kinh tế. Oxfam lo ngại sự thay đổi bối cảnh tài chính này sẽ mang tới những thách thức đối với cuộc chiến chống đói nghèo, bất bình đẳng và bất bình đẳng giới ở Việt Nam. Bài thảo luận này tìm hiểu thách thức đó thông qua đánh giá mối quan hệ giữa nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn lực cần thiết dành cho dịch vụ công, tổ chức xã hội dân sự và giảm nợ công ở Việt Nam. Bài viết đưa ra khuyến nghị cho Ngân hàng Thế giới, các nhà tài trợ song phương, cộng đồng toàn cầu và chính phủ Việt Nam.