Enhancing the effectiveness of vocational training in ethnic minority areas

Paper publication date: 
Tuesday, January 31, 2017

To provide inputs for policy discussions for sustainable poverty reduction, Oxfam has undertaken a series of policy analyses on vocational training for rural people (under Project 1956) within the framework of the “Pro-poor policy monitoring and analysis project” funded by Irish Aid and SDC for the period from 2014 to 2016. This report is the third of a series of three iterative annual assessment reports carried out in 15 rural communities in seven provinces across the country, namely Lao Cai, Hoa Binh, Nghe An, Quang Tri, Dak Nong, Ninh Thuan and Tra Vinh.

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

Để góp phần cung cấp thông tin thảo luận chính sách hướng đến giảm nghèo bền vững, tổ chức Oxfam đã triển khai chuyên đề phân tích chính sách về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (theo Đề án 1956)” trong khuôn khổ dự án “Theo dõi và phân tích chính sách giảm nghèo” giai
đoạn 2014-2016 do Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid) và Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ. Đây là báo cáo năm thứ 3 trong chuỗi 3 báo cáo đánh giá lặp lại hàng năm tại 15 cộng đồng dân cư nông thôn thuộc 7 tỉnh trong cả nước gồm Lào Cai, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đăk Nông, Ninh Thuận và Trà Vinh.