EFD BOOKLET 2018

Paper publication date: 
Wednesday, August 14, 2019

The Enterprising for Development (EDF) Program was originally developed from 'Inclusive Impact Investment' now called the SME Development Program which is being implemented by Oxfam Novib (the Netherlands) in six countries in Africa and Asia, including Vietnam.

The ultimate purpose of the EFD Program is to support the vulnerable communities, especially small-scale farmers, poor women and youth, to gain employment, to increase their incomes and have more access to relevant products and services for better living standard. EFD carries out this goal through supporting small and medium enterprises (SMEs) which are creating positive impacts for vulnerable groups engaged in their value chain. EFD’s supports focus on enhancing the enterprises’ management and business development capacity, through in-depth training courses and business coaching packages tailor-made for impact-driven SMEs.

In Vietnam, Phase 1 of EFD was implemented from 2015 to 2018, 33 SMEs were supported by EFD. The Phase 2 of EFD is being carried out.

____________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển (EFD) có tiền thân là chương trình Đầu tư tác động Xã hội (IIP), nay gọi là Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, do Oxfam Novib (Hà Lan) triển khai tại 6 nước ở Châu Phi và Châu Á, trong đó có Việt Nam.

EFD có mục đích cuối cùng là giúp đối tượng yếu thế, chú trọng tới các hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ nghèo, thanh thiếu niên nghèo, có thêm việc làm, tăng thu nhập hoặc được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống. EFD thực hiện mục tiêu này thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đang tạo ra các tác động tích cực lên các nhóm đối tượng yếu thế trong chuỗi giá trị của họ, giúp các doanh nghiêp phát triển bền vững, từ đó mang lại tác động bền vững cho các nhóm nói trên. Hỗ trợ của EFD tập trung vào nâng cao năng lực quản trị và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp bằng các chương trình đào tạo và tư vấn đồng hành chuyên sâu, được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp SME.

Tại Việt Nam, Giai đoạn 1 của EFD đã được thực hiện từ 2015 đến 2018, 33 SME đã được dự án hỗ trợ. Giai doạn 2 của EFD đang được tiếp tục triển khai.