Các mô hình kinh doanh tương lai: Định hình Tăng trưởng Bao trùm ở Đông Nam Á

Paper publication date: 
Tuesday, September 11, 2018

Tài liệu này hướng tới độc giả là lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách khu vực Đông Nam Á.

Rất nhiều người trong chúng ta có chung một tầm nhìn về phát triển kinh tế bao trùm. Dựa trên bài học kinh nghiệm mà Oxfam và các tổ chức khác đã rút ra được từ quan hệ hợp tác với khu vực tư nhân, từ việc dày công nghiên cứu và tập hợp các ví dụ điển hình về các mô hình mới, chúng tôi muốn chia sẻ cách làm mà doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á có thể hiện thực hóa tầm nhìn này, giúp giải quyết nghèo đói và bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong khu vực.

Báo cáo này chia sẻ nhiều mô hình, từ kinh doanh bao trùm và có trách nhiệm xã hội (CSR) đến các mô hình doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp hỗn hợp (hybrid). Chúng tôi hy vọng, qua đó, doanh nghiệp có thêm cách làm để đặt ưu tiên cho con người và trái đất bên cạnh ưu tiên về lợi nhuận.