Building a New Agricultural Future

A rural woman harvests wheat. Credit: Oxfam Vietnam

Sopheap Meas in her rice field, Cambodia 2012. Credit: Simon Rawles/Oxfam
Paper author: 
Oxfam
Paper publication date: 
Monday, April 28, 2014

The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) estimates that globally, 842 million people are currently undernourished.1 Shockingly, half of these hungry people are small-scale farmers and their families,2 for whom agriculture is a livelihood, providing food for their own needs and generating income.3 A failed harvest due to drought, or the loss of land caused by irresponsible large-scale land investments, can have devastating effects on the livelihoods of farmers.

This briefing makes the case for the need to invest not in industrial-style farming but in agro-ecology to achieve truly sustainable agriculture and food security for some of the poorest farmers in the world. Agro-ecology is the science of applying ecological concepts and principles to the design and management of sustainable agriculture. An agro-ecological approach provides a range of social, economic, and environmental benefits that, with the right policy support and associated investments, can be scaled up to enable smallholder farming communities to achieve food security.

__________________________________________________

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính rằng trên toàn cầu đang có 842 triệu người đang thiếu dinh dưỡng. Điều đáng nói ở đây là, một nửa là các gia đình nông dân quy mô nhỏ, những người lấy nông nghiệp làm sinh kế và nguồn cung cấp lương thực phục vụ bản thân, đồng thời tạo thu nhập cho họ. Một vụ mùa thất thu do hạn hán hay việc mất đất trồng trọt do những khoản đầu tư lớn thiếu trách nghiệm có thể tạo những tác động tiêu cực đến sinh kế của nông dân. 

Bài viết này nhấn mạnh rằng cần phải có sự đầu tư vào nền sinh thái nông nghiệp chứ không phải nền nông nghiệp mang hơi hướng của công nghiệp để đạt được an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững cho những người nông dân nghèo trên thế giới. Nông-sinh thái là một ngành khoa học ứng dụng những khái niệm và nguyên tắc sinh thái vào việc thiết kế và quản lí nông nghiệp bền vững. Cách tiếp cận nông-sinh thái này có thể mang lại các lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường. Và với một chính sách phù hợp và đầu tư hợp lí, nó có thể được mở rộng và hỗ trợ những cộng đồng nông dân sản xuất nhỏ  lẻ đạt được an ninh lương thực.