Annual Report of Vietnam Rivers Network (VRN) 2018

Paper publication date: 
Monday, November 26, 2018

Vietnam Rivers Network is an open forum whose membership comprises a broad set of actors concerned with river protection and sustainable development in Vietnam, including NGO’s representatives, researchers, academics, government officials, local communities and individuals.  

This is VRN Annual Report (2018) - Fresh river, prosperous life.

__________________________________________________

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (Vietnam Rivers Network) là một diễn đàn mở thu hút sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, nhà nghiên cứu, học giả, cán bộ công tác trong các cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương và những người có cùng mối quan tâm đến việc bảo vệ sông ngòi và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Đây là báo cáo thường niên của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam năm 2018: Dòng sông trong lành, cuộc sống phồn vinh.