Agricultural Extension and Poverty Reduction

Strategic choices in ethnic minority communities

Ethnic minority woman harvests crops in Ninh Binh. Credit: Oxfam Vietnam
Paper author: 
Oxfam
Paper publication date: 
Monday, December 1, 2014

Vietnam’s ethnic minorities have achieved remarkable successes in reducing poverty. However, they still face difficulties and challenges in their everyday lives. The poverty rate among ethnic minorities remains high. In 2012 59% of ethnic minority people were living in poverty. Poverty in Vietnam is also becoming increasingly concentrated in ethnic minority communities. In 1998, ethnic minorities accounted for 29% of the total poor in Vietnam. By 2012 this number had risen to 51%. Approximately 75% of poor ethnic minority people’s income comes from agriculture, a sector which has seen significantly slower overall growth than others in the economy.

In order to support discussions on policy reform that work towards sustainable poverty reduction in ethnic minority communities, Oxfam has analyzed agricultural extension and agriculture support policies in seven provinces across Vietnam. Each of the surveyed provinces has a high concentration of ethnic minority people. They include Lao Cai, Hoa Binh, Nghe An, Quang Tri, Dak Nong, Ninh Thuan, and Tra Vinh. This research was carried out as part of Oxfam’s “Propoor Policy Monitoring and Analysis” Project which is funded by Irish Aid and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). The research focused on the challenges and limitations of current policies and good practices in the surveyed sites. The results were used to produce a comprehensive research paper and this policy brief. Both provide recommendations for policy reform at the central level and implementation solutions at the local level to ensure agricultural extension and agriculture production support is focused on achieving sustainable poverty reduction in ethnic minority communities.

__________________________________________________

Cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tự đáng kể trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc sống hàng ngày, và tỉ lệ nghèo đói của cộng đồng vẫn còn cao. Trong năm 2012, 59% người dân tộc vẫn thuộc diện nghèo. Vấn đề nghèo đói ở Việt Nam ngày càng tập trung xoay quanh cộng đồng này. Năm 1998, 29% người nghèo của Việt Nam là dân tộc thiểu số. Và tới năm 2012, con số này đã tăng tới 51%. Khoảng 75% thu nhập của họ tới từ nông nghiệp - lĩnh vực có độ tăng trưởng chậm hơn đáng kể so với các ngành khác trong nền kinh tế Việt.  

Để hỗ trợ các cuộc thảo luận về cải cách chính sách nhằm giảm nghèo bền vững trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, Oxfam đã phân tích các chính sách khuyến nông và hỗ trợ nông nghiệp trên 07 tỉnh thành của Việt Nam, tập trung vào nhóm dân tộc. Các tỉnh đó bao gồm Lào Cai, Hoà Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Dak Nông, Ninh Thuận và Trà Vinh. Nghiên cứu này là một phần của dự án "Propoor Policy Monitoring and Analysis" do Oxfam thực hiện và được tài trợ bởi Irish Aid và Cơ quan Hợp tác & Phát triển Thụy Sĩ (SDC). 

Nghiên cứu tập trung vào những vấn đề và hạn chế của chính sách hiện tại, cũng như các thực hành tiêu biểu tại địa bàn khảo sát. Kết quả được sử dụng trong bài báo cáo nghiên cứu & tóm tắt chính sách. Cả 02 bài đều đưa ra các khuyến nghị cải cách chính sách ở cấp trung ương và các giải pháp cho việc thực hiện ở cấp địa phương để đảm bảo cho việc khuyến nông và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tập trung vào công cuộc giảm nghèo bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số.