Policy papers

E.g., 07/11/2020
E.g., 07/11/2020
Hòa giải ở cơ sở tạo cơ hội cho tất cả người dân, bao gồm cả nhóm yếu thế được tiếp cận bình đẳng về pháp luật. Tuy nhiên, do những bất cập về hướng dẫn thực hiện và năng lực của hòa giải viên, công tác hòa giải cơ sở chưa hiệu quả. Nhóm nghiên cứu bao gồm Quỹ Sáng kiến Thúc đẩy Tư pháp và Hội Bảo...
Đã đến lúc các nước thành viên ASEAN cần cùng hợp tác và đồng thuận về những tiêu chuẩn tối thiểu chung đối với ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong khu vực, nhằm ngăn chặn các thực hành thuế có hại đang ảnh hưởng tiêu cực tới các nguồn thu thiết yếu của ngân sách và tạo ra sự cạnh tranh...
The Network of Action for Migrant Workers (Mnet) and Oxfam in Vietnam have coordinated with and support experts to develop the Guideline on the implementation process of the support package for the people who are most affected by the COVID-19 pandemic, following the Government's Resolution No. 42...
M-Score is a scorecard tool, which was developed by Oxfam and Vietnam Initiatives (VNI) in 2014, to score public administration services. The project has been implemented to support local governments to improve public administration services by providing real-time information on citizen's...
New analysis shows the economic crisis caused by coronavirus could push over half a billion people into poverty unless urgent and dramatic action is taken. This virus affects us all, even princes and film stars. But the equality ends there. By exploiting the extreme inequalities between rich and...
Subscribe to Policy papers