Thông báo kết quả xét duyệt tài trợ lần thứ ba - Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF)

Ban Thư ký Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng thông báo kết quả xét duyệt tài trợ lần thứ ba như sau:

Trong đợt kêu gọi nộp đề xuất sáng kiến tư pháp lần thứ ba với chủ đề Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam, Ban Thư ký Quỹ JIFF đã nhận được 76 hồ sơ Sáng kiến.

Sau khi Ban thư ký đánh giá tính hợp lệ của các hồ sơ, Ban Xét duyệt tài trợ độc lập của Quỹ JIFF đã tiến hành đánh giá chất lượng của các sáng kiến và lựa chọn những sáng kiến có chất lượng nhất trình Ban chỉ đạo dự án. Kết quả, Ban Chỉ đạo dự án đã phê duyệt 12 (mười hai) sáng kiến có chất lượng và phù hợp với yêu cầu của Quỹ JIFF để cấp tài trợ.

Xin chúc mừng các cơ quan đã nhận được tài trợ lần này và mong có sự hợp tác chặt chẽ với quý vị trong thời gian tới để triển khai các sáng kiến có hiệu quả. Danh sách các sáng kiến được nhận tài trợ lần 3 thứ ba từ Quỹ JIFF có thể tham khảo tại file đính kèm.

-----------------------------

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. 

Xem thêm thông tin về Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF) tại đây.

Không bỏ lỡ các thông tin mới nhất trên Facebook chính thức của Quỹ JIFF.

 

Ban Thư ký Quỹ JIFF

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam

Địa chỉ: số 22, Lê Đại Hành, Hà Nội

Tel: + 84 4 3945 4448, máy lẻ 603; Email: quyjiff@oxfam.org