CONSULTANCY SERVICE: GUIDANCE ON GENDER-INCLUSIVE AND COMMUNITY PARTICIPATION PROCEDURE FOR ALLOCATING LAND AND FOREST TO ETHNIC MINORITY COMMUNITIES

Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” do Liên minh Châu Âu tài trợ và được đồng thực hiện bởi các tổ chức Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA), Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng Cao (CEGORN), Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) và Oxfam tại Việt Nam trên địa bàn 2 tỉnh Lào Cai và Kon Tum trong giai đoạn từ 2020- 2023.

Dự án dự kiến tuyển chọn 01 tư vấn độc lập có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực giao đất, giao rừng cho cộng đồng để xây dựng Cẩm nang hướng dẫn Quy trình giao đất, giao rừng cho cộng đồng trên cơ sở tiếp cận về bình đẳng giới và sự tham gia, đồng thuận của cộng đồng.

Chi tiết có trong điều khoản tham chiếu đính kèm.

Tư vấn cần hoàn thiện bộ hồ sơ gồm:

  • Lý lịch khoa học
  • Đề xuất kỹ thuật: mô tả cơ sở lí luận và phương pháp xây dựng và hoàn chỉnh Cẩm nang; đề cương Cẩm nang Quy trình giao đất giao rừng …..
  • Đề xuất tài chính: Nêu rõ số ngày tư vấn cụ thể đề xuất thực hiện với từng Giai đoạn được mô tả ở mục 2- Phạm vi công việc và yêu cầu kết quả đầu ra; đề xuất phí tư vấn và các chi phí liên quan đến quá trình tư vấn
  • Một số tài liệu đính kèm chứng minh năng lực và kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực tư vấn mà ứng cử viên từng tham gia biên soạn (ví dụ: Quy trình kỹ thuật giao đất, giao rừng; áp dụng FPIC trong các dự án REDD…)

Tư vấn có quan tâm cần gửi Bộ hồ sơ tư vấn qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 15/06/2021.