Tư vấn đánh giá hiện trạng sản xuất lúa giống của nông dân tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cần tuyển một nhóm tư vấn thực hiện nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các mô hình về sản xuất và kinh doanh lúa giống của nông dân/tổ nhóm nông dân tại Thái Nguyên và một số tỉnh khác như Phú Thọ, Thái Bình, Yên Bái, Hà Nội,...

Các tư vấn có quan tâm đến nghiên cứu cần gửi CV, bản đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email tới địa chỉ HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 21/01/2019

Các điều khoản tham chiếu chi tiết, xin vui lòng xem tại file đính kèm.