CONSULTANCY SERVICE: RESEARCH ON MIGRANT CHILDREN'S ACCESS TO EDUCATION AND HEALTHCARE SERVICES AT INDUSTRY ZONES

Oxfam tại Việt Nam và VAVETSOW đang tìm kiếm tư vấn thực hiện đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục của trẻ em trong các gia đình công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự án là một cấu phần của chương trình hỗ trợ tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý và được thực hiện bởi Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam (VAVETSOW) và sự giám sát của Quỹ JIFF - Oxfam.

Thông tin chi tiết xem tại điều khoản tham chiếu đính kèm.

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ: 

  • Lý lịch khoa học của, trưởng nhóm và các thành viên tham gia có xác nhận của cơ quan;
  • Đối với ứng viên tư vấn pháp luật cần có giấy chứng nhận được phép tư vấn pháp luật;
  • Giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học của tổ chức quản lý nếu có; 
  • Thư đăng ký tham gia dự thầu; 
  • Đề xuất nghiên cứu.

Hố sơ gửi về Văn phòng Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, Tầng 4 số 1 Đinh Lễ- Hoàn Kiếm - Hà Nội, hoặc Email: vavetsow@gmail.com.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 20/11/2020.