CONSULTANCY SERVICE: POLICY REVIEW FOR SOCIAL INSURANCE POLICIES IN VIETNAM

Downloads: 

Oxfam cần tuyển một/nhóm tư vấn để đánh giá tổng quan các chính sách BHXH, đặc biệt tập trung vào Luật BHXH 2014, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về an sinh xã hội phổ quát, phân tích tính phù hợp với bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị về chính sách bảo hiểm xã hội vừa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và vừa phù hợp với bối cảnh thực tế của Việt Nam.

Chi tiết xem trong điều khoản tham chiếu đính kèm.

Kết quả đầu ra mong muốn: 

- 01 Báo cáo đấy đủ (bằng tiếng Việt, không quá 40 trang), bao gồm các nội dung sau:

  • Tổng quan về thực trạng hệ thống BHXH ở Việt Nam hiện nay: những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và thách thức
  • So sánh và phân tích các chính sách BHXH, đặc biệt là Luật BHXH 2014, với các nguyên tắc và khung khổ pháp luật quốc tế về an sinh xã hội
  • Đánh giá mức độ ưu tiên các khuyến nghị chính sách và xếp thứ tự ưu tiên lựa chọn các khuyến nghị chính sách

- 01 Khuyến nghị tóm tắt chính sách (không quá 5 trang)

Tư vấn quan tâm gửi một bộ hồ sơ gồm:

  • Đề xuất nghiên cứu.
  • Đề xuất kinh phí.
  • CV và tóm tắt thông tin một vài nghiên cứu tương tự đã từng thực hiện.

Thông tin gửi về: hr.vietnam@oxfam.org
Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17:00 ngày 10 tháng 11 năm 2020.