CONSULTANCY SERVICE: LOCAL RICE PLANNING IN HA TINH

Dự án Tiếp cận Thị trường do Oxfam tài trợ cần tuyển đơn vị tư vấn để phối hợp cùng với đối tác địa phương của tỉnh tiến hành hoạt động thúc đẩy xây dựng kế hoạch dài hạn phát triển chuỗi giá trị gạo đặc sản/chất lượng cao của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết xem trong TOR đính kèm.

Tư vấn có quan tâm cần gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 20/5/2021.
Hồ sơ bao gồm:

  • Lý lịch trích ngang (CV) của tư vấn, hồ sơ của công ty/đơn vị tư vấn (nếu có)
  • Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm kế hoạch và thời gian thực hiện.
  • Bản đề xuất tài chính