CONSULTANCY SERVICE: LOCAL RICE PLANNING

Oxfam in Vietnam is seeking qualified Consultant to conduct local rice planning in Bac Kan.

Interested candidates can send their application package including the following documents:

  • CV of the consultant(s) demonstrating relevant experience, or portfolio of the company/agency (if any)
  • Detailed technical proposals, including schedule and implementation timeline.
  • Detailed budget proposal 

to hr.vietnam@oxfam.org.

Application Deadline: 5pm 5th August 2020

------------------

Oxfam tại Việt Nam đang tuyển dụng Tư vấn để Xây dựng kế hoạch phát triển bền vững các giống lúa đặc sản/chất lượng cao tại tỉnh Bắc Kạn.

Tư vấn có quan tâm cần gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 5/8/2020

Hồ sơ bao gồm:

  • Lý lịch trích ngang (CV) của tư vấn, hồ sơ của công ty/đơn vị tư vấn (nếu có)
  • Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm kế hoạch và thời gian thực hiện.
  • Bản đề xuất tài chính