CONSULTANCY SERVICE: LEGAL ADVICE

Downloads: 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội. VACR tiến hành các hoạt động trong đó có hoạt động “Xử lý ca – hỗ trợ tư pháp cho tư pháp cho trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục và gia đình trẻ”.

VACR đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn pháp luật/trợ giúp viên pháp lý/luật sư. Thông tin chi tiết xem trong điều khoản tham chiếu đính kèm. 

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ và đề xuất quy trình thực hiện tư vấn trợ pháp luật và tâm lý cho trẻ bị xâm hại tình dục về địa chỉ email: tuyendungjiff.vacr@gmail.com trước ngày 06/11/2020.