CONSULTANCY SERVICE: GUIDELINE ON COLLECTING CHILD SEXUAL ABUSE EVIDENCES AND ITS PROTECTION

Downloads: 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội.

Để thực hiện việc truyền thông hiệu quả , VACR phối hợp với MSD tuyển tư vấn để xây dựng 01 bộ cẩm nang dành cho gia đình về cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục, quy trình tiếp cận dịch vụ y tế khám thương ban đầu và được chuyển thành phiên bản thân thiện với trẻ em và gia đình (ví dụ: hoạt hình, tranh vẽ, kể câu chuyện, v.v.).

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendungjiff.vacr@gmail.com và  edu.manager@msdvietnam.org trước ngày 22/10/2020.

Hồ sơ gồm: CV, một số sản phẩm đã thực hiện liên quan (nếu có) và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn. 

Thông tin chi tiết xem trong điều khoản tham chiếu đính kèm.