CONSULTANCY SERVICE: DOCUMENTARY ON ACCESS OF MIGRATION WORKER’S CHILDREN TO EDUCATION AND HEALTHCARE SERVICES AT INDUSTRIAL ZONES AROUND HANOI

Dự án “Rà soát chính sách và Nghiên cứu đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe của trẻ em và truyền thông nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật về quyền được bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản của phụ nữ và trẻ trong các gia đình công nhân di cư làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội” là một cấu phần của chương trình hỗ trợ tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý và được thực hiện bởi Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam (VAVETSOW) và sự giám sát của Quỹ JIFF - Oxfam.

Dự án được thực hiện Tại 05 khu/cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Để triển khai các hoạt động truyền thông, BQLDA đang tìm kiếm đối tác để thực hiện hoạt động xây dựng 01 phóng sự truyền hình về tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe của trẻ em là con công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem trong TOR đính kèm.

Hồ sơ gồm các tài liệu sau: 

  1. Thư đăng ký tham gia dự thầu của nhóm
  2. Đề xuất nội dung phóng sự (đề cương sơ bộ kịch bản phóng sự)
  3. Dự trù kinh phí hoạt động (với số lượng 03 người và thực hiện quay trong 02 ngày tại địa bàn nghiên cứu)
  4. Lý lịch khoa học của trưởng nhóm và các thành viên tham gia có xác nhận của cơ quan;

Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam. Địa chỉ Tầng 4 số 1 Đinh Lễ- Hoàn Kiếm - Hà Nội hoặc Email: vavetsow@gmail.com
Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 7/5/2021