CONSULTANCY SERVICE: ASSESSMENT OF PROCESSES FOR CHILD SEXUAL ABUSE CASES

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ dự án, VACR tiến hành “Nghiên cứu, khảo sát  thực trạng  thực hiện quy trình tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị  xâm hại tình dục tại Hà Nội”.

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendungjiff.vacr@gmail.com trước ngày 22/10/2020.

Hồ sơ gồm: CV của các thành viên nhóm.

Thông tin chi tiết xem trogn điều khoản tham chiếu đính kèm.